PRIMARIA COMUNEI CALMATUIU DE SUS

Judetul Teleorman

ANGAJARI > Anunt

» Inapoi

Anunt

ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA COMUNEI  CALMATUIU DE SUS    
Nr.______ din  20 mai  2014


In conformitate cu prevederile legale in vigoare, Primaria comunei Calmatuiu de Sus , judet Teleorman, situata in comuna Calmatuiu de Sus , judetul Teleorman, organizeaza concurs de recrutare pentru urmatoarea functie publica de executie  din aparatul de specialitate al primarului , astfel:
- referent , clasa III, grad profesional superior  la Compartimentul  buget-finante , imozite si taxe locale , contabilitate si achizitii publice , vacant.
Concursul se va desfasura la sediul Primariei comunei Calmatuiu de Sus , judetul Teleorman in data de 21 iulie 2014, ora 10.00, proba scrisa si in data de  23 iulie 2014, ora 10.00, interviul.
Conditii de participare la concurs:
- cetatenie romana si domiciliu in Romania;
- cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;
- varsta de minimum 18 ani impliniti;
- capacitate deplina de exercitiu;
- stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care  candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 - indeplinirea conditiile de studii prevazute pentru functia publica :  studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat – economice  ;
 - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice conform art.57 alin.(5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.
- nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
- nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i s-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
- nu a desfasurat activitate de politie politica.
   
Conditii de desfasurare a concursului:

- concursul se va desfasura la sediul Pimariei comunei Calmatuiu de Sus , judetul Teleorman
- proba scrisa va avea loc in data de  21 iulie 2014, ora 10.00.
- interviul va avea loc in data  de 23 iulie  2014, ora 10.00.
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 10 iulie 2014, la sediul Primariei comunei Calmatuiu de Sus .

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina:

-  formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 la HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata;
- copie act identitate;
- copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
- cazier judiciar;
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
- declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
    Actele prezentate mai sus vor fi prezentate in original si copie.
     Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Calmatuiu de Sus  si la nr. de telefon: 0247/356211
   

PRIMAR
COMAN IONPRIMARIA COMUNEI CALMATUIU DE SUS
JUDETUL TELEORMAN                                                                      A P R O B ,
                                                                                                                 P R I M A R ,
                                                                                                                 I.COMAN


T E M A T I C A
Pentru consursul de ocupare a functiei publice  vacante –  referent (casier),clasa III , gradul profesional superior

1.Numirea functionarilor publici
2.Indatoririle functionarilor publici
3.Drepturile functionarilor publici
4.Principiile generale care guverneaza conduita profesionala a functionarilor publici
5.Norme generale de conduita profesionala a functionarilor publici
6.Impozitul pe teren
7.Taxe asupra mijloacelor de transport
8.Veniturile si cheltuielile bugetelor locale
9.Principii si reguli bugetare
10.Evidenta si pastrarea numerarului
11. Reguli privind executarea silita .

BI B L I O G R A F I A
Pentru consursul de ocupare a functiei publice  vacante –  referent (casier),clasa III , gradul profesional superior

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici r² , cu modificarile si completarile ulterioare   (M.O. nr. 365/29.05.2007) ;
2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici , republicata (M.O. nr. 525/02.08.2007 );
3.Legea nr. 571/2003 privind Codul  Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare  -Titlul IX –Impozite si taxe locale  (M.O. nr.927/23.12.2003 )
4.Legea nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale , cu modificarile si completarile ulterioare (M.O. nr. 618/18.07.2006 ) ;
5.Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului  Operatiilor de casa ale unitatilor socialiste ( B.Of. nr. 64 / 06.07.1976) ;
6.Codul de procedura fiscala r² , cu modificarile si completarile ulterioare  , aprobat prin O.G. nr. 92/2003 (M.O. nr. 941/29.12.2003 ) ;

I N T O C M I T ,
SECRETAR ,
E.GARGARITA